[Х] - роль занята!
[X] - роль придержана!
[X] - игрок  долго не появлялся, возможно занять эту роль.

Канонические персонажи:

"Семь Лун"

Minami Ritsu [Х]
Saotome Nana
Sagan Nagisa
Gomon Mikado
Fujiwara Tokino
Sagan Natsuo
Sagan Youji [X]
Myoushin Ai
Arai Midori
(Имя выбирает сам игрок) - истинный боец Loveless
Yukiharu Akame - родной брат Нисея. [Х]

Город

Aoyagi Ritsuka [X]
Agatsuma Soubi [Х]
Aoyagi Seimei [X]
Akame Nisei
Kaidou Kio
Hawatari Yuiko
Shioiri Yayoi
Kimidzuka Osamu
Shinonome Hitomi
Aoyagi Misaki
Yurio
Yamamoto Hideo
Hotarubi Mei
Mimuro (Shinonome ?)
Sakagami Koya
Nakano Yamato

Боец

Жертва

Имя

Line, Markus

...

...

River, Liah

...

Invisible

Sarowski, Kain

...

...

Seiji, Shoteru

...

...

Tokito, Tikki

...

- - -

Yukari, Kaede

...

...

...

Cherni, Miroslav

Rebellious

...

Kova, Tanaka

Jealous

...

Okajima, Nanashy

Nameless

Hosokawa, Akeno

Akame, Yukiharu

Heartless

Isudzu, Kriss

Isudzu, Emmie

Sinless

Kuroki, Katsu

Kado, Kazuki

Cryless

Mayfield, Christian

Minami, Ritsu

Fair

O'Konner, Shizuya

Saito, Ayo

Fadeless

Также заняты имена канонических персонажей:
Beloved (Akame Nisei / Aoyagi Seimei)
Loveless (... / Aoyagi Ritsuka)
Breathless (Myoushin Ai / Arai Midori)
Sleepless (Ginka / Kinka)
Fearless (Hotarubi Mei / Mimuro)
Bloodless (Yamamoto Hideo / Yurio)
Moonless (Fujiwara Tokino / Gomon Mikado)